Verktyg för långsiktig kompetensförsörjning blir tillgänglig för fler

7H kompetens 2.0 | Hållbar kompetensförsörjning i Boråsregionen. Externt finansierade projekt
Foto: Dahlbogården event & rum (Ett av de medverkande företgen i 7H Kompetens)

Hur regioner långsiktigt ska jobba med kompetensförsörjning är en utmaning som kräver kunskap och lyhördhet i en omvärld som i allt högre takt omformas. För att skapa de rätta förutsättningarna i en hållbar omställning krävs samverkan och konkreta verktyg skräddarsydda för att passa respektive aktör. Tillsammans med näringslivet och akademin påbörjade HoloHouse arbetet 2020 i Boråsregionen med det då treåriga projektet 7H Kompetens. Ett 50-tal företag deltog och testade metoderna för långsiktig kompetensförsörjning som utvecklades under projektet. Kunskap och kompetens inom hållbarhet stod 250 studenter för från fyra västsvenska lärosäten. Resultaten tas nu vidare i 7H Kompetens 2.0 för att involvera fler aktörer.


Projektdeltagare

7H Kompetens riktade sig i första hand till företag och studenter. Genom projektets olika insatser samverkade de för att hitta lösningar på olika lokala och globala utmaningar. Ett sätt var att låta studenter tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken utifrån identifierade behov. Under projektet deltog totalt 57 företag och 250 studenter. Det genomfördes 95 samverkansträffar där även kommuner och andra organisationer ingick och bidrog i olika delar.

Verktyg för långsiktig kompetensförsörjning

Projektet inleddes 2020 med partnerskap där några av de deltagande företagen blev en del i utvecklingen av ett kompetensförsörjningsprogram. Programmet innehöll:

  • Behovsanalyser
  • Tillgång till digital kompetensförsörjningsutbildning med hållbarhetsfokus via e-learningplattformen Sustainactivity. Plattformen utvecklade vi parallellt med projektet. Syftet är att samtliga inom företaget oavsett roll ska rustas med kunskap om de globala målen. Med en gemensam grund kan alla vara med och bidra till nya hållbara affärsidéer. För att minska gapet av hållbarhetskompetens ytterligare innehöll den även en guide till kompetenskartläggning.
  • Utifrån behovsanalys och kompetenskartläggning erbjöds studentsamverkan i form av examensarbeten, praktik och kurssamarbeten. Även konceptet Booster där företag och studenter med olika utbildningsbakgrund jobbar med utmaningar utifrån ett givet tema.
  • Utvärdering
  • Avslutande event för utbyte av erfarenheter.

Då flera företag redan var involverade från början kunde vi testa programmet redan under första året, samt att flera studentprojekt genomfördes.

2021

Nu började projektet ta fart och genomfördes under året över förväntan trots fortsatta begränsningar till följd av pandemin Covid-19. Det genomfördes många studentprojekt som engagerade studenter och företag. Projektet bidrog till anställningsbarheten hos studenterna som samlade på sig massor av erfarenheter. Företagen fick se prov på den kunskap och kompetens som studenterna besitter.

Ett gott exempel är Nanny Thorman vars praktik på det Boråsbaserade företaget LunaMicro ledde till anställning. Hon har examen som textilingenjör och master inom resursåtervinning från Högskolan i Borås.

Fakta om våra kompetensförsörjningsprojekt i Boråsregionen:

Projekten finansieras av Boråsregionen och Västra Götalandsregionen, och syftar till att minska gapet till specifik kompetens inom hållbarhet som är nödvändig när kommuner och företags ställer om. Till stora delar involveras studenter i detta arbete för att effektivare matcha behov med rätt kunskap.

7H kompetens 2.0 | verktyg för långsiktig kompetensförsörjning

7H Kompetens 2.0 som pågår under 2023 är en förlängning av det initiala projektet 7H Kompetens som bedrevs 2020-2022.

HoloHouse | Externt finansierade projekt, 7H kompetens
Verktyg för långsiktig kompetensförsörjning

Parallellt genomfördes projektet Håll Ut! Först 2020 som en reaktion av pandemin där företag inom utsatta branscher erbjöds stöd för hållbar utveckling. 2021 var det kommunernas tur där en kartläggning av deras hållbarhetsarbete genomfördes. 2022 bakades de tidigare erfarenheterna inom projektet ihop för att erbjuda kommunerna en verktygslåda för att stärka regionens omställning.

HoloHouse | verktyg för långsiktig kompetensförsörjning

Samtliga projekt har finansierats av:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
HoloHouse med stöd från Västra Götalandsregionen
Holohouse
Nanny Thorman, Textilingenjör

Med stöttning från HoloHouse och flera inblandade parter får man som student en trygg grund bakom sig i sitt projekt som ger förutsättningar för personlig utveckling och att nya dörrar öppnas

– Nanny Thorman

2022

Företag hade fortfarande möjlighet att delta i hela kompetensförsörjningsprogrammet men majoriteten deltog direkt i de olika formerna av studentsamverkan. Här var det främst kurssamarbeten på Högskolan i Borås som lockade. Studenter gjorde även praktik inom projektet och stöttade upp på olika sätt när omsättningen av både företag och studenter hade ökat markant. Vi genomförde även en lyckad Booster som denna gång hade fokus på social hållbarhet.

Avslutande event

För att maximera nyttan valde vi att genomföra vårt avslutande event ihop med det speglande systerprojektet Håll Ut! Detta för att dela och sprida erfarenheter från respektive projekt och lägga en bra grund för fortsatt arbete. Här blandades goda exempel med presentationer om de metoder och verktyg som skapats. Intresset för kommunernas verktygslåda var stort då den innehöll konkreta tips som var enkla att ta till sig och börja jobba med.

HoloHouse | verktyg för långsiktig kompetensförsörjning
Projektresultaten och verktygen för hållbar kompetensförsörjning presenterades i dec 2022
HoloHouse | verktyg för långsiktig kompetensförsörjning
Kommunernas verktygslåda som skapades i Håll Ut!

7H Kompetens 2.0

7H Kompetens 2.0 är en fortsatt utveckling av projekten 7H Kompetens och Håll ut! och spetsar ansatserna runt företagens arbete med kompetensförsörjning och hållbarhet. Projektet fokuserar fortsatt på de kompetensbehov som beskrivits i Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad 2022, Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030 och RUS:en för 2021-2030. Till skillnad från föregående projektperiod har vi ett utökat fokus på cirkulär ekonomi. Projektet är tvåårigt och syftar att stärka företags konkurrenskraft, innovationsförmåga samt kommuners position som arbetsgivare och möjliggörare för en effektfull omställning till ett hållbart samhälle. Vi kommer genomföra två olika paket med insatser:

1) Kompetensförsörjningsprogram med digital utbildning inom hållbarhet och innovation samt kompetenskartläggning, behovsanalys, studentprojekt och avslutsevent.

2) Kunskapshöjning av kommuner inom hållbarhet innovation och cirkulär ekonomi för att bidra till att de skapar förutsättningar för utökat fokus på hållbarhet i kommunerna. Kommunerna erbjuds tillgång till den verktygslåda som projektet Håll ut! tagit fram och som bland annat innefattar den digitala utbildningen ”Kommunlinsen Agenda 2030”, likt den för företag men utifrån kommuners perspektiv. De erbjuds även studentprojekt och kompetenskartläggning.

Projektets primära målgrupper som direkt får värde:

  • Företag – särskilt SME (Små och medelstora företag) med fokus på identifierade bristområden i regionen
  • Kommuner i Sjuhärad
  • Högskolestudenter
  • Högskolan i Borås, men även GU, Chalmers, Högskolan Väst

Hör av er till vår projektledare för mer information eller hur du anmäler ditt intresse att delta.

Marcelo Pino Guerrero

Projektledare

marcelo(at)holohouse.se

+46 (0)31 361 69 03

Holohouse | Marcelo Pino Guerrero
Verktyg för långsiktig kompetensförsörjning