Vi välkomnar Framtiden som ny partner!

Miljögruppen 2023 inom Framtiden som är Göteborgs Stads fastighetskoncern.
Miljögruppen 2023 inom Framtiden som är Göteborgs Stads fastighetskoncern. Foto: Framtiden

HoloHouse är glada att presentera Framtiden (Förvaltnings AB Framtiden) och bolagen som ingår i fastighetskoncernen som ny partner! Utgångspunkten i partnerskapet kommer initialt fokusera på den ekologiska hållbarhetsdimensionen och ske i nära samverkan med Framtidens miljögrupp. Bolagens gemensamma kraftsamlingar inom området är inspirerande och vi ser fram emot vad vi och våra studenter kan bidra med och åstadkomma tillsammans. Vi bad Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef ekologisk hållbarhet på Framtiden berätta om deras arbete och förväntningar på samarbetet.

Framtiden, partnerskap HoloHouse

Vad hållbarhet betyder för Framtiden

Vi ska bygga det hållbara samhället för framtiden. Ta stort ansvar och aktivt medverka till att skapa hållbara, trygga miljöer där människor trivs och vill leva. De tre dimensionerna av hållbarhet ska vara del i allt vi gör – både i vårt dagliga arbete och när vi planerar för framtiden. En stabil ekonomi, socialt ansvarstagande och minskad klimatpåverkan måste gå hand i hand.

Fakta om Framtiden: Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern inom Göteborgs Stad och omfattar förvaltning och utveckling av bostäder och torgfastigheter samt störningsservice. I koncernen ingår Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Framtiden Byggutveckling, Egnahemsbolaget, GöteborgsLokaler och Störningsjouren. Vi har cirka 75 000 lägenheter, vilket innebär att var fjärde göteborgare bor hos oss.

Fördjupning av den ekologiska hållbarhetsdimensionen

Framtidenkoncernen bedriver ett ambitiöst hållbarhetsarbete, med fokus på de områden där vi har stor påverkan. Inom den ekologiska dimensionen utgår vi framför allt från Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram 2021–2030 med tillhörande planer. Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Det innebär att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem. Framtiden har också ställt sig bakom Allmännyttans Klimatinitiativ.

Det innebär att Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda miljö- och klimatproblem”

Vi har inom Framtiden fokuserat våra mål i tre huvudområden: Giftfritt, Klimatneutralt samt Ekosystemtjänster & biologisk mångfald. Människan – och då framför allt våra hyresgäster – löper som en röd tråd genom alla dessa områden. När vi har värderat vår betydande miljöpåverkan har vi beaktat var i våra processer en miljöpåverkan uppstår för att hålla fokus på var insatser gör störst skillnad. För att tydliggöra detta så synliggör gör vi i vilka processer som de olika målen ska beaktas: NyproduktionRenoveringDrift & SkötselKontorsverksamhet samt Förutsättningar för våra hyresgäster att leva hållbart. Flera av målen innebär en kraftig omställning och är långsiktiga, med siktet inställt på 2030. Det innebär att vi har möjlighet till ett systematiskt och stabilt målarbete.

Området Klimatneutralt är i sin tur uppdelad i tre olika fokusområden:

Minskad klimatpåverkan:
  • Minskad klimatpåverkan från våra byggprojektinklusive omställning till utsläppsfria och elektrifierade arbetsmaskiner och transporter. Vi ska halvera klimatpåverkan redan 2025 i såväl renoverings- som nybyggnadsprojekt, och minska med hela 90% 2030. Framför allt är det i materialvalen vi kan göra skillnad. Det gör vi genom att i hög grad välja återbrukade, återvunna och fossilfria material med låga utsläpp i tillverknings- och transportledet.
  • Minskad klimatpåverkan från våra hyresgästers transporter. Genom att genomföra Framtidens ambitiösa mobilitetssatsning skapar vi förutsättningar för våra hyresgäster att minska sina klimatpåverkande utsläpp och bidra till att Göteborg är en stad med minimerade utsläpp från transporter.
Energieffektivisering:

Där vi fokuserar på att fortsatt minska användningen av fjärrvärme och el med 30%, ett systematiskt effektiviseringsarbete som vi bedrivit i många år. Vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att minska sin elanvändning. Vi fokuserar även på att producera lokal förnybar energi, framför allt genom en kraftfull satsning på solceller på alla tak med goda förutsättningar i enlighet med Framtidenkoncernens plan för solenergi 2023–2030. Inom detta område arbetar vi även med att utveckla smarta energisystem med tekniker som exempelvis effektstyrning, energilager och vehicle-to-grid.

Cirkularitet:
Illustration: Rebecca Elfast

En viktig del för att minska vår och våra hyresgästers klimatpåverkan. Vår konsumtion av varor och material behöver minska, effektiviseras och baseras på cirkulära principer. Vi ska använda befintliga resurser, vilket innebär att nyttja den redan byggda miljön i så hög grad som möjligt; bevara, reparera och återanvända det vi kan. Återbrukade produkter ska användas och skapar förutsättningar för att olika produkter tillgängliggörs för andra på ett resurseffektivt sätt. Vi förebygger uppkomsten av avfall och det avfall som ändå uppstår ska gå till återvinning.

Våra förväntningar på samarbetet med HoloHouse

Av HoloHouse hoppas vi få hjälp och stöd inom de stora omställningsfrågorna. Framför allt inom den ekologiska hållbarhetsdimensionen, då vi för närvarande kopplar Framtidens Miljögrupp till samarbetet. Men det kan även handla om att förbättra vårt systematiska miljöarbete som bedrivs  genom vårt koncerngemensamma miljöledningssystem. Och det kan vara inom ramen för alltifrån en praktikperiod till ett studentarbete eller ett examensarbete, helt beroende på fråga och omfattning. Genom att jobba med studenter så hoppas vi också på nya infallsvinklar och ett nytänkande utifrånperspektiv!

HoloHouse partner: Framtiden

Bostads AB Poseidon
Framtiden Byggutveckling
Egnahemsbolaget