Stora projekt i uppstartsfas med Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet har drygt 6000 anställda och ca 56 000 studenter vid sin skola. GU har anslutit sig till Klimatramverket – ett ramverk för att sänka koldioxidutsläppen vid många av Sveriges lärosäten. Skolan har antagit målet om att sänka CO2 utsläppen med 50% till 2030. Dessutom har ett ambitiöst mål om 25% reduktion redan 2023 satts. GU har redan tagit ett antal åtgärder, bl.a. klimatfonden där man för verksamhetens flygresor måste betala 400 kronor per flygbiljett i klimatkompensation. Mer behöver dock göras och man vill understödja arbetet framåt med ett tydligt underlag för att kunna prioritera rätt för att nå delmålen 2023 och 2030. Där kommer vi från HoloHouse in i bilden och ska hjälpa GU med en omvärldsbevakning.

GU har även under Klimatramverket och i nyttjandet av de medel som tillkommer Klimatfonden att fokusera på två prioriteringar: 1) återbruk och 2) cykelparkering. Gällande cykelparkering så behövs en fullständig bild på antal parkeringsplatser, dels för GU:s personal, dels för GU:s studenter, samt förutsättningarna runt befintliga och framtida parkeringsmöjligheter. GU Fastighet kontaktade HoloHouse för att höra om det fanns möjlighet till gemensamt cykelprojekt. Därav är vi i uppstart med dess två projekt ihop med GU.

Projektet gällande omvärldsanalysen kommer att löpa under perioden 1 maj 2022- till 31 augusti 2022, som skall ge underlag till Göteborgs universitets arbete med att bli klimatneutral och de delmål som satts upp – att krympa CO2 utsläppen med 25% till 2023 och 50% till 2030 baserade på 2019 års utsläpp. Projektet kommer att ge en klar definiering av vad som menas med klimatneutral och en direkt relevant omvärldsanalys över hur andra svenska men även europeiska lärosäten tolkat sina åtaganden att minska sina klimatutsläpp (direkta och indirekta i GHG protokollets scope 1-3).

Vårt andra projekt gällande cykelparkeringen kommer att löpa under perioden 15 maj 2022- till 30 september 2022, som skall ge konkreta resultat inom ramen av en övergripande cykelsatsning som Göteborgs universitet gör. Som också skall kommuniceras och om möjligt samordnas med Göteborgs stad, fastighetsägare och andra relevanta aktörer. Cykelsatsningen skall bidra till att möta GU:s uppsatta mål med att sänka CO2 utsläppen från dess verksamhet med 50% till 2030 samt att bidra till möjligheterna att nå utmärkelsens: årets studentstad år 2025. Klimatramverket och Verksamhetsplanen för Göteborgs universitet är viktiga källor för satta mål och prioriteringar inom klimat- och hållbarhetsfrågorna. Vi har delat upp projektet i två delmoment, där första delen kommer att gå ut på att göra en inventering av befintliga och i närtid planerade cykelparkeringar vid GU:s verksamhetsområde och campus. Inventeringen kommer att innefatta förutsättningarna runt parkeringarna såsom säkerhets, trygghets och bekvämlighetsaspekter. Det andra delmomentet kommer vi att sätta en målbild för GU:s cykelsatsning och relevanta nyckeltal: t.ex. antal cykelplatser som skall möjliggöras till och med 2023, ton CO2 besparingar, fördelningsnyckel mellan campus samt mellan parkeringar för personal och studenter.

Vi tycker att detta kommer bli oehört roligt att få utföra dessa projekt tillsammans med GU detta år.