Professions of high value

Report: Professions of high value
Author: Carl Johannesson, bachelor program in culture at Gothenburg University
Background: Rapporten skrevs av Carl Johannesson under sin praktik på HoloHouse f.d. Miljöbron inom kompetensförsörjningsprojektet FyrboTurbo finansierat av Fyrbodals kommunalförbund.
Visualisation: Sara Rivera Olsson, bachelor program in culture at Gothenburg University


Sammanfattning

I denna litteraturstudie undersöks hur olika yrken, egenskaper och kompetenser uppfattas och
värderas men även hur föreställningar om kön påverkar dessa värderingar. Resultatet utgörs
av underlag från olika studier som framförallt berör ämnena yrke, status och arbetsmarknad
men även olika studier om könssegregering, genus och ojämlikhet. Utifrån dessa studier
lyfter jag fram och diskuterar hur det tycks finnas en till synes stabil yrkeshierarki i samhället
som är ett resultat av maktförhållanden mellan olika grupper i samhället. Jag lyfter också hur
det enligt sociologerna Lennart Svensson och Ylva Ulfsdotter Eriksson finns en avvikelse
mellan vilka yrken som har hög status och vilka yrken som många anser ”borde ha” hög
status i samhället och hur detta pekar vägen för en mer rättvis fördelning av status och löner i
samhället. Med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp ”symboliskt kapital” illustreras även hur
vissa yrken, egenskaper och kompetenser erkänns som värdefulla i olika sammanhang på
arbetsmarknaden och i samhället och att dessa överenskommelser hänger ihop med makten
att definiera vad som är värdefullt. Jag lyfter även hur föreställningar om kön och
omgivningen under individens uppväxt påverkar individuella val av yrke vilket kan vara en
del i förklaringen kring hur könssegregering uppstår. Utöver detta framhäver jag hur
föreställningar om manligt och kvinnligt har en betydelser för synen på yrkesstatus och att
”kvinnligt kapital” framförallt i högstatusyrken tycks ha en statussänkande effekt i samhället.
Vilket kan förstås genom att kvinnorna i dessa sammanhang på arbetsmarknaden ofta
utmanar en traditionell könshierarki där manlighet genom historien utgjort normen.