Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå,Uppdrag,Praktik

Implementering av cirkulär ekonomi i kommunal verksamhet

Company introduction

HoloHouse är en ideell organisation som främjar hållbar utveckling genom samarbeten mellan akademi och näringsliv. Vi startar och driver projekt för hållbarhet genom att matcha innovativa universitetsstudenter med erfarna företag och organisationer som har behov av hållbar utveckling. Sedan 1997 har vi skapat värde för över 5000 studenter och 1800 organisationer genom mer än 2500 projekt. Inom ramen för 7H Kompetens 2.0 genomför vi ett delregionalt projekt för att främja cirkulär ekonomi och hållbarhet i samverkan med flera kommuner i regionen.

Assignment

Vi söker en ambitiös och självgående student/studenter som vill arbeta med att främja cirkulär omställning för kommuner. Du kommer att få möjlighet att genomföra ett exarbete inom ramen för vårt delregionala projekt inom 7H Kompetens 2.0. I samråd med dina handledare kommer du att arbeta med att identifiera och utveckla cirkulära lösningar för kommunerna i vår region. Du kommer att ha tillgång till ett stort nätverk av samarbetspartners, experter och intressenter inom hållbarhetsområdet, och ha möjlighet att skapa stora samhällsnyttiga effekter genom ditt arbete.

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som syftar till att minimera avfall och maximera återvinning av material och resurser. Istället för det traditionella linjära ekonomiska systemet där produkter tillverkas, används och sedan kasseras som avfall, syftar cirkulär ekonomi till att återanvända, reparera och återvinna material och produkter för att minska påverkan på miljön.

Kommuner möter många utmaningar när det gäller att implementera cirkulär ekonomi. En av de största utmaningarna är att skapa en förändringsprocess som involverar både medborgare, företag och andra intressenter. Detta kräver ofta en stor investering av tid och resurser från kommunen.

En annan utmaning är att utveckla nya affärsmodeller och samarbetsformer som stödjer en cirkulär ekonomi. Detta kan inkludera att utveckla samarbeten mellan kommunala och privata företag för att återanvända och återvinna material, samt att utveckla nya tjänster och produkter som bygger på återanvändning och cirkulära processer.

En tredje utmaning är att hantera avfall och föroreningar på ett hållbart sätt. Kommuner behöver se till att de har tillräckliga resurser och infrastruktur för att hantera avfall och föroreningar på ett miljömässigt hållbart sätt, samtidigt som de främjar en cirkulär ekonomi. Detta kan inkludera att utveckla nya system för avfallshantering och återvinning, samt att samarbeta med andra kommuner och intressenter för att utveckla hållbara lösningar på regional och nationell nivå.

Förslag på möjliga ingångar, har du egna idéer är även dessa välkomna:

  1. Vilka cirkulära affärsmodeller har implementerats av svenska kommuner och varför valdes just dessa modeller?
  2. Vilka utmaningar möter kommunerna vid implementering av cirkulära affärsmodeller och hur har de lösts?
  3. Hur har implementeringen av cirkulära affärsmodeller påverkat kommunernas hållbarhetsarbete och samhället som helhet?
  4. Finns det några framgångsfaktorer som kan underlätta implementeringen av cirkulära affärsmodeller för kommuner?

Type of project:

Examensarbete masternivå,Examensarbete kandidatnivå,Uppdrag,Praktik

Client

HoloHouse

Scope:

För att genomföra detta examensarbete behöver du ha en gedigen förståelse eller intresse för cirkulär ekonomi samt kunskaper inom hållbarhet och samhällsutveckling. Utbildningar som kan vara lämpliga för detta examensarbete inkluderar studier inom hållbar utveckling, miljövetenskap, samhällsplanering, offentlig förvaltning eller liknande ämnen med mera.

Qualifications: 

Exarbetet kan utföras på kandidat- och/eller masternivå.

Location:

Distans

Contact:

Marcelo Angél Javier Pino Guerrero, Ebba Ekmanmarcelo@holohouse.se,ebba@holohouse.se+46726014405,076 612 17 55

Sista ansökningsdag