Så skall vi bli klimatneutrala!

Så kom den äntligen, Sveriges klimathandlingsplan! En skrivelse om ca 250 sidor. Inte alla som tar sig igenom 250 sidor så det kan finnas en poäng att göra en mer lättillgänglig version för samhällets olika målgrupper.

Klimathandlingsplanen listar de viktigaste förutsättningarna för att nå klimatmålen:

  • säkerställa tillgång till fossilfri el, laddinfrastruktur och elnät för att möjliggöra nyanslutningar av fossilfria anläggningar och laddning och möta den förväntade ökade efterfrågan på fossilfri el och effekt i hela landet,
  • göra tillståndsprocesser kortare, mer förutsebara och effektiva,
  • säkerställa tillgång till arbetskraft med rätt kompetens,
  • säkra en hållbar försörjning av kritiska råmaterial, batterier, hållbar biomassa och fossilfria drivmedel,
  • öka återvinningen och återanvändningen för att skapa en mer resurseffektiv cirkulär ekonomi,
  • prissätta utsläpp av växthusgaser,
  • skapa engagemang och acceptans för klimatpolitiska styrmedel,
  • bidra till en effektiv kapitalförsörjning för bl.a. teknikutveckling,
  • ge incitament till negativa utsläpp inklusive bio-CCS.

Det finns i handlingsplanen en hel del hänvisning till de styrmedel och regelverk som redan finns på internationellt och EU plan och som är obligatoriska delar för samtliga EU länder. EU:s ramverk och plattform är, som jag ser det, vår viktigaste drivkraft och kompass att klara våra klimatåtaganden.

Skapa rätt förutsättningar för att hitta lösningar och skapa tillväxt

Handlingsplanen lägger stort fokus på företagssidan där man lyfter behovet av teknikutveckling, innovation och tillväxt och hur svenska företag kan få en ledande marknadsposition i ett fossilfritt samhälle. Att genom nya klimateffektivare produkter och tjänster skapa tillväxt och att svenska produkter och tjänster bidrar till de övergripande EU målen om nollutsläpp.

Detta är rimliga antaganden och ligger i linje med det vi själva förespråkar i HoloHouse – att det är en enorm marknadsmöjlighet att möta Agenda 2030 målen inklusive målen som direkt eller indirekt påverkar klimatutsläpp. Vi måste ge de allra bästa förutsättningar för företag att hitta lösningar och samtidigt skapa tillväxt. Det finns ett starkt incitament för att detta skall ske eftersom nya marknader betyder nya affärsmöjligheter. Handlingsplanen pekar på att skapa förutsättningar som hjälper företagen dithän – t.ex. genom klimatpolitiska styrmedel, kapitalförsörjning för teknikutveckling, effektivisera tillståndsprocesser, tillse att arbetskraft finns med rätt kompetenser.

Den största avsaknaden enligt mig i klimathandlingsplanen är åtgärder och incitament för hushåll och kommuner att ta klimatsmarta beslut. För hushållen så är det oftast de egna ekonomiska förutsättningarna men även engagemang och intresse som skapar ramen för möjlighet att ta vissa klimatsmarta beslut såsom investering i solpaneler på egna bostaden, inköp av el eller biogasbil.

Kommunernas ansvar och möjligheter

När det gäller kommuner så lyfter handlingsplanen bland annat behovet av att uppdatera regionala energi- och klimatstrategier och att kommunerna under vägledning av Länsstyrelsen här kunde ha en roll i det regionala och lokala omställningsarbetet.

Här behöver man jobba med lite andra verktyg än för företag eftersom kommuner inte har lika mycket ansvar och förpliktelser enligt klimat- och hållbarhetslagstiftning som företag. Bl.a. så täcks ju inte kommuner av regelverk om t.ex. EU:s nya hållbarhetsrapportering som börjar i januari 2024. Kommuner har dock en unik position att påverka aktörer i den egna kommunen. Detta genom incitament, tillsynsansvaret och kunskapshöjande insatser. Allt fler kommuner ser möjligheterna med klimat- och hållbarhetsarbete genom att vara proaktiva, innovativa och arbeta i större samverkanskonstellationer. För detta vinner man förutom effekterna med ett framåtlutat miljö- och klimatarbete också ökad synlighet och erkännande nationellt och internationellt. Det blir lite som en tävling mellan kommuner där kommuner inte drivs av ekonomisk vinst och ökade marknadsandelar såsom företag utan möjligheten att påverka och ta plats.

Jag lyckades (nästan) ta mig igenom 250 sidor och ser fram emot en resolut handlingsplan samt riktad kommunikation till de olika aktörerna planen vänder sig till. För att få alla med på tåget och köra så det ryker!

Läs mer: