Examensarbete kandidatnivå,Praktik

Hur mår Kungsbackas vattendrag

Verksamhet

Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län och ingår i Storgöteborg. Centralort är Kungsbacka. Kommunen delas in i 10 kommundelar med 23 tätorter och präglas av starkt småföretagande, turism och närheten till havet. Med både Göteborg och Halmstad på enkelt pendlingsavstånd är Kungsbacka en attraktiv och snabbt växande kommun.

Uppgift

Sedan 2007 har Kungsbacka kommun ett kontrollprogram som innefattar kemisk provtagning av kommunens mindre vattendrag. Provtagningen har nu pågått under 15 år och även kompletterats med biologiska undersökningar som elfiske och kiselalger vid ett par tillfällen.

Resultaten ligger bland annat till grund för den statusklassning som görs av länsstyrelsen för de vattendrag som utgör vattenförekomster och omfattas av miljökvalitetsnormer enligt ramdirektivet för vatten. Det hade varit av intresse att göra en djupare analys av provserien som en hjälp i förvaltningen av Kungsbackas mindre vattendrag. Analysen kan senare utgöra underlag till upprättande av lokala åtgärdsprogram.

Projektet innebär att sammanställa och analysera kommunens mätresultat för kemiska samt biologiska provtagningar. Resultaten ska sammanfattas i en rapport som bland annat skulle kunna behandla:

  • Status avseende övergödning i berörda vattendrag och skillnader dessemellan
  • Analysera ev. skillnader mellan kemiska och biologiska kvalitetsfaktorer som framkommer.
  • Förändringar i markanvändning och eventuell påverkan på resultat? Samt resonemang kring vilken markanvändning som har störst påverkan.
  • Trender över 15 år, vad har hänt?
  • Genomlysning av genomförda åtgärder och dess effekt? (VA-sanering m.m.)
  • Avrinningsområdesvisa skillnader.
  • Förslag på åtgärder och förändring av kontrollprogrammet. Exempelvis behov av tillkommande provpunkter. Utöka med ytterligare analyser (metaller, miljögifter, etc).
  • Förslag på åtgärder som kan förbättra status på vattendragen.

Typ:

Examensarbete/Praktik

Uppdragsgivare:

Kungsbacka kommun

Förkunskaper:

Du som söker läser troligtvis en utbildning med inriktning mot miljö, limnologi och/eller naturvård. Har du någon kunskap eller erfarenhet av miljöövervakning är det meriterande.

Omfattning: 

Projektet är lämpligt för ett exjobb eller praktik på 15 hp.

Plats:

Kungsbacka

Kontaktperson:

Helena Callstamhelena@holohouse.se

Sista ansökningsdag